sábado, 30 de abril de 2011

3-5/JUN: Trobada amb en John Fire Lame Deer

Encuentro/ Meeting con/ with John Fire Lame Deer

Home medicina i cap tradicional de la tribu Sicangu Lakota
Hombre medicina y jefe tradicional de la tribu Sicangu Lakota
Medicine man and traditional chief of the Sicangu Lakota tribe

Des de/ desde/ From:
Divendres/viernes/Friday 3.Jun, 15:30

Fins a/ hasta/ to
Diumenge/domingo/Sunday 5.Jun (capvespre/tarde/afternoon)

Lloc/ Lugar/ Place:
Campament Hipocampo
Ctra. Cala Domingos, s/n, 07689 Espinagar-Porto Cristo
Mallorca
(Spain)

Preu/ Precio/ Cost: 110Eur
Inclou allotjament, tots els menjars i un donatiu per a John Fire Lame Deer.
Incluye alojamiento, todas las comidas y un donativo a John Fire Lame Deer.
Includes accommodation, all meals and a donation for John Fire Lame Deer.

S'aplicarà un descompte a famílies amb 2 membres o més.
Se aplicará un descuento a familias con 2 o más miembros.
Special discounts for families (2 or more members).

La participació a les cerimònies inipi (sweatlodge) i l'assistència a les xerrades són gratuïtes.
La participación en las ceremonias inipi (sweatlodge) i la asistencia a las charlas son gratuitas.
Both taking part in the inipi (sweatlodge) ceremonies and attending the talks have no cost associated.


Per questions d'organització necessitam sebre amb anteŀ.lació qui vendrà a la trobada. Si no heu reservat encara, feu-ho el més aviat possible.
(ABANS del 28 de maig)

Por cuestiones de organización necesitamos saber con antelación quién vendrá al encuentro. Si no habéis reservado todavía, hacedlo lo antes posible.
(ANTES del 28 de mayo)

For practical reasons, we need to know in advance who is coming to the gathering. If you didn't book yet, please do it as soon as possible.
(please BEFORE the 28th of May)

CONTACT
+34 658.609.015
inipi.mallorca@gmail.com

Mitakuye Oyasin!